MỐI QUAN HỆ

Đối phó với những người hà khắc

Bạn đối phó thế nào với những người hà khắc, không lý trí hay lạm dụng, đặc biệt là những người ở vị trí có quyền lực và có sự kiểm soát nhất định tới cuộc đời của bạn ? Mình chưa bao giờ gặp một người sống hoàn toàn bằng lý trí. Khả năng […]