VIDEO

Tìm kiếm trí tuệ mới

Tiếp theo bài viết trước… « Mẫu hình » Một trong những khái niệm hiệu quả nhất trong phát triển bản thân là mẫu hình. Mẫu hình đơn giản là bạn tìm người đã đạt được những điều bạn muốn trong một lĩnh vực nào đó, học cách họ làm để có được kết quả […]