Day 6 The 10X Rule: Quy tắc 10X là gì vì sao quy tắc này là sống còn cho sự thành công của bạn ?

Đây là quy tắc sẽ đảm bảo cho bạn rằng bạn sẽ có được cái bạn muốn và với lượng rất lớn hơn bạn chưa bao giờ tưởng tượng. Nó có thể áp dụng trong mọi mặt của cuộc sống: tinh thần, sức khỏe, trí tuệ, cảm xúc, gia đình và tài chính.