Đầu tư tài sản

Gần đây mình giành 3 tuần tham dự một khóa học về tài chính. Chủ đề quan trọng nhất là cách sử dụng tài sản. Phân chia tài sản muốn nói đến bạn sử dụng tiền bạn có như thể nào để đầu tư. Bao nhiêu phần trăm bạn đầu tư vào những quỹ đầu […]

Mỗi tuần đọc một cuốn sách

Vào năm 2005 mình bắt đầu học thói quen đọc một cuốn sách trong một tuần (trung bình) với phần lớn sách về lĩnh vực mà mình muốn phát triển kỹ năng. Điều này tương đương với 50 cuốn sách trong vòng 1 năm. Brian Tracy giải thích rằng thói quen này có thể làm […]