Bắt đầu với cơ thể của bạn

Nếu bạn mong muốn có nhiều cải thiện trong cuộc sống – sự nghiệp, quan hệ, sức khỏe – bạn phải bắt đầu từ đâu ? Mình khuyên bạn nên bắt đầu với cơ thể của bạn. Cải thiện chế độ ăn uống và sức khỏe sẽ cho bạn kết quả tích cực trong mọi […]

30 ngày thành công

Một phương pháp phát triển bản thân hiệu quả là áp dụng thử thách trong vòng 30 ngày. Đây là một khái niệm mà mình học được từ công nghiệp phần mềm, nơi bạn có thể tải bản thử của một phần mềm và sử dụng nó trong vòng 30 ngàytrước khi quyết định mua […]