30 ngày thành công

Một phương pháp phát triển bản thân hiệu quả là áp dụng thử thách trong vòng 30 ngày. Đây là một khái niệm mà mình học được từ công nghiệp phần mềm, nơi bạn có thể tải bản thử của một phần mềm và sử dụng nó trong vòng 30 ngàytrước khi quyết định mua […]

Tăng tốc việc học

Chúng ta sống trong thế kỷ không ngừng học hỏi. Nếu bạn chưa nhận ra điều đó thì bạn chắc chắn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Học nhanh thì quan trọng nhưng chúng ta cũng cần học một cách sáng suốt hơn, cần chọn những thông tin đúng, chỉ có vậy chúng ta có […]