Day 4 Think Big: Làm thế nào để tạo động lực lớn trong cuộc sống của bạn ?

Có một điều rất quan trọng là động lực và thời đạn hành động. Trump học bài học quan trọng này về động lực và thời điểm từ William Levitt. William Levitt nổi tiếng đến mức mà hình ảnh của ông ấy được đăng lên bìa Time magazine vào năm 1951. Tất cả bắt đầu khi kết thúc chiến tranh lần thứ 2.