Day 5 – Think Big: Làm thế nào để nghĩ lớn

Không quan trọng bạn làm gì, nghĩ lớn. Nghĩ lớn là sức mạnh tạo ra những hoàn thành lớn trong cuộc sống hiện đại, từ những tòa nhà chọc trời cho đến những sáng tạo trong khoa học, công nghệ và y học. Nghĩ lớn nằm sau tất cả những thành công trong kinh doanh và các tổ chức chính trị. Nghĩ lớn là cái tạo ra tình yêu và quan hệ lâu bền.