Sức mạnh tinh thần

Quyết định hiệu quả Lợi ích chủ yếu của làm chủ tinh thần là có khả năng quyết định đúng. Rất nhiều độc giả nói với mình rằng họ luôn trì trệ trong giai đoạn phân tích khi đối mặt với những quyết định lớn. Điều này đặc biệt phổ biến với những người suy […]

Suy nghĩ hay hành động

Cân bằng giữa suy nghĩ và hành động là một thách thức cho nhiều người, đặc biệt khi bạn là doanh nhân. Bạn nên dành ra bao nhiêu thời gian cho suy nghĩ và hành động ? Chúng ta thường nghe thấy điều này « Thiết lập kế hoạch sai tượng tự lập kế hoạch […]

Chăm sóc tinh thần bạn

Chất lượng tinh thần, trí tuệ của bạn quyết định chất lượng cuộc sống bạn. Nếu suy nghĩ của bạn tối tăm, không tập trung, mất phương hướng, kết quả cuộc sống bạn sẽ phản ánh điều đó. Nếu tinh thần bạn thông minh, tập trung, rõ ràng, kết quả cuộc sống của bạn cũng […]